หน้าแรก

รายละเอียดการรับนักเรียน ม.1
รับเฉพาะนักเรียนชาย
จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 40 คน รวม 80 คน

รายละเอียดการรับนักเรียน ม.4
รับเฉพาะนักเรียนชาย
จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 40 คน รวม 80 คน
แผนการเรียน
1.ภาษาอังกฤษ-ดิจิทัล (ทวิศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา)
2.วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร ม.1
11-15 มี.ค.66 รับสมัคร
29 มี.ค.66 ประกาศผลและรายงานตัว
1 เม.ย.66 มอบตัว

กำหนดการรับสมัคร ม.4
11-15 มี.ค.66 รับสมัคร
30 มี.ค.66 ประกาศผลและรายงานตัว
2 เม.ย.66 มอบตัว

ติดตามข่าวสาร ร.ร.

ติดต่อสอบถาม

  • ครูสุนทร นิลดำ งานทะเบียน-วัดผล 095 541 8759
  • ครูจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ ระบบงานรับสมัคร 080 587 8341

ติดต่อสอบถาม