หน้าแรก

ม.1
รับสมัคร
สอบคัดเลือก-จับฉลาก (ถ้ามี)
ประกาศผล
รายงานตัวและมอบตัว

ม.4
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผล
รายงานตัวและมอบตัว

ติดตามข่าวสาร ร.ร.

ติดต่อสอบถาม

  • ครูสุนทร นิลดำ งานทะเบียน-วัดผล 095 541 8759
  • ครูจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ ระบบงานรับสมัคร 080 587 8341

ติดต่อสอบถาม