หน้าแรก

รายละเอียดการรับนักเรียน ม.1
จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 40 คน รวม 80 คน
ห้องที่ 1 Intensive English Program (IEP) รับนักเรียนชาย-หญิง
ห้องที่ 2 ห้องเรียนทั่วไป รับเฉพาะนักเรียนชาย
*ห้องเรียนประจำของนักเรียน เป็นห้องเรียนปรับอากาศ มี Smart TV WiFi และกล้องวงจรปิด*

รายละเอียดการรับนักเรียน ม.4
รับเฉพาะนักเรียนชาย
จำนวน 3 ห้องเรียน ห้องละ 40 คน รวม 120 คน
แผนการเรียน
1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. อังกฤษ-ดิจิทัล
3. ศิลป์-คำนวณ
4. ศิลป์-สังคม (ไทย-สังคม)
5. ศิลป์-ธุรกิจ
*ทุกแผนการเรียน เสริมทักษะภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Program : IEP) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่ต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด*
*ห้องเรียนประจำของนักเรียน เป็นห้องเรียนปรับอากาศ มี Smart TV WiFi และกล้องวงจรปิด*

กำหนดการรับสมัคร ม.1
9-13 มี.ค.67 รับสมัคร
23 มี.ค.67 สอบคัดเลือก
27 มี.ค.67 ประกาศผลและรายงานตัว
30 มี.ค.67 มอบตัว

กำหนดการรับสมัคร ม.4
9-13 มี.ค.67 รับสมัคร
24 มี.ค.67 สอบคัดเลือก
28 มี.ค.67 ประกาศผลและรายงานตัว
31 มี.ค.67 มอบตัว

ติดตามข่าวสาร ร.ร.

ติดต่อสอบถาม

  • งานทะเบียน-วัดผล 0-2282-0025 ต่อ 110
  • ระบบงานรับสมัคร

ติดต่อสอบถาม